Новини

20.09.2022

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

News detail img

Алумина Елит 2003 ЕООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0124-C01 от 16.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Разходите за 785 кв.м. топлинна изолация с топлоизолационни плочи от EPS на всички стени към външен въздух на сграда, собственост на Алумина Елит ЕООД, включени в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1) от процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общите допустими разходи са 135 412.50 лв., от които безвъзмездната финансовa помощ е 67 706.25  лв. (67 706.25 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране).

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.